مشاوره : 0025 711 0917

آبیاری روف گاردن ، شبیه آبیاری دیگر فضاهای سبز شهری است، هرچند در برخی انواع روف گاردن ها تلفیقی از روش های آبیاری «کنش پذیر» با اجزای فعال به کار میرود. آبیاری «کنش پذیر...