مشاوره : 0025 711 0917

آسایش موجود در یک فضا غالبا از طریق حواس سنجیده میشود که به اندازه ویژگی های دیداری آن اهمیت دارد. در یک روز سرد زمستانی، گرمای اتاق با عواملی نظیر نور، دما، میزان رطوبت ...