مدیرعامل : 0025 711 -0917
نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگهای تزئینی ؛شیراز – شهریور ۹۷


: 515

نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگهای تزئینی ؛شیراز – شهریور ۹۷

تاریخ شروع:  سه شنبه ۱۳ شهریور ۹۷ (Tue 04 September 18)

تاریخ پایان:جمعه ۱۶ شهریور ۹۷ (Fri 07 September 18)

محل برگزاری: استان فارس، شیراز، نمایشگاه بین المللی فارس


نوع نمایشگاه:  داخلی، بین المللی

نوع ورودی:  رایگان

برگزارکننده: شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

منبع ذکر رویداد: سایت مرکز نمایشگاهی www.farsfair.ir